Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen
Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk vastgestelde afwijkingen zijn de onderstaande bepalingen van toepassing op al onze overeenkomsten en verkoopsovereenkomsten die betrekking hebben op door ons te presteren diensten. Door zijn bestelling verklaart de koper deze voorwaarden te aanvaarden.

2. Aanbiedingen
Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden niet. Elke door tussenpersonen, hetzij vertegenwoordigers, reizigers, agenten, e.a. gesloten overeenkomsten, wijzigingen in overeenkomsten of door hen gedane toezeggingen verbinden ons slechts indien zij schriftelijk door ons zijn bevestigd, ook al bestond zulke bevestiging niet in het verleden. Onze gedrukte of onder enige andere vorm ter beschikking gestelde prijslijsten gelden niet als offerte. Schetsen, tekeningen, berekeningen, ramingen, grafieken, prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven en/of andere afbeeldingen en gegevens welke door Xtraflex NV verstrekt zijn binden haar niet, tenzij en voorzover in de schriftelijke orderbevestiging anders is overeengekomen.

3. Prijzen
Al onze verkoopprijzen zijn netto exclusief BTW. Aangezien deze prijzen aan wijziging onderhevig zijn o.m. door toedoen van de fabrikant, ingevolge veranderingen in de grondstofprijzen, wisselkoersen en/of invoerrechten, alsmede in de tarieven van douaneagentschappen en expediteurs, zal de verkoper de prijzen van de dag in rekening brengen. Voor aangetekende, rembours- en expreszendingen worden extra kosten in rekening gebracht, alsook alle kosten voor of door de klant veroorzaakt blijven te zijnen laste zoals bankonkosten, incassokosten, protestkosten, enz. zonder dat deze opsomming limitatief is, zij is enkel exemplatief.

4. Levering
Levertijden worden steeds informatief opgegeven en zijn vrijblijvend. De goederen reizen steeds op risico van de koper, zelfs bij franco levering. Indien een deel van een order gereed is, kunnen wij naar ons goeddunken dit deel leveren of wachten tot de volledige order gereed is. Indien deelleveringen worden gedaan in overeenstemming met het voorafgaande, en van leveringen van achtereenvolgende delen van een order ingevolge een overeenkomst, wordt elke levering geacht een aparte overeenkomst te vormen, waarop de afnemer niet meer kan terugkomen wanneer de geleverde goederen aanvaard zijn. Slang in bulk geleverd wordt nooit voorgetest. De uit bulkslang gemaakte assemblages dienen na montage te worden getest. De verantwoordelijkheid voor het 100% testen vanuit bulkslang gemaakte assemblages ligt volledig bij de distributeur die deze vervaardigd.

5. Overmacht
Indien wij wegens omstandigheden, die zich buiten onze schuld voordoen, onze verplichtingen niet kunnen nakomen, dan hebben de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang die omstandigheden voortduren dan wel de overeenkomst d.m.v. schriftelijke mededeling aan de afnemers te beëindigen. Staking zal steeds als een geval van overmacht beschouwd worden. Xtraflex NV is niet gehouden om een vergoeding te betalen voor enige schade en/of verlies.

6. Betaling
De koper wordt geacht de facturen als juist en verschuldigd te hebben erkend, indien hij daartegen niet binnen de zeven kalenderdagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven heeft geprotesteerd. Alle betalingen geschieden zonder korting of schuldvergelijking op ons kantoor te Lier, ofwel op een bankrekening ten name van Xtraflex NV. Onze rekeningen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum behoudens anders luidende overeenkomst. Wij behouden ons echter steeds het recht voor tegen contante betaling of rembours te leveren. Ingeval van wanbetaling van de koper wordt het verschuldigd bedrag automatisch vermeerderd met een forfaitaire en onverminderde schadevergoeding gelijk aan 10 % van het verschuldigde met een minimum van € 150,00 zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Tevens zal eveneens zonder voorafgaande ingebrekestelling, een conventionele verwijlintrest van 1% per begonnen maand of 12% ’s jaars worden aangerekend. Elke laattijdige betaling van een factuur machtigt ons alle andere facturen op te vorderen ondanks eventueel toegestane betalingstermijnen. Xtraflex NV heeft in dit geval recht om verdere leveringen stop te zetten en eenzijdig alle nog bestaande, niet uitgevoerde bestelling te vernietigen. In dit geval van niet-betaling van een gedeeltelijke levering heeft Xtraflex NV het recht het saldo van de bestelling te annuleren. De koper is gehouden bij wanbetaling de door ons geleverde goederen terug te bezorgen op zijn kosten en risico. Wij zijn niet gehouden betaling door middel van cheques of wissels te aanvaarden: steeds worden de discontokosten aangerekend en zal, behoudens speciale overeenkomst het verhaal op de trekker worden uitgesloten. Wij garanderen niet het tijdig aanbieden van wissels. Het aanvaarden van de wissels brengt geen schuldvernieuwing noch afwijking van het bevoegdheidsbeding teweeg. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun incassering. De koper mag zich niet beroepen op een betwisting met de verkoper om een betaling te weigeren.

7. Klachten
Iedere klacht is slechts ontvankelijk voor zover ze ons bij aangetekend schrijven binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de goederen wordt overgemaakt. Eens deze termijn verstreken worden de goederen geacht definitief aanvaard te zijn, hetgeen iedere mogelijkheid tot latere klacht uitsluit. Indien de klacht naar ons oordeel juist is of indien naar aanleiding van een rechtsvordering de gegrondheid van de klacht zou blijken, behouden wij ons het recht voor te kiezen tussen betaling van een billijke schadevergoeding hoogstens gelijk aan de factuurwaarde van de geleverde en slecht erkende goederen of kostenloze vervanging van de goederen na terugzending in de originele toestand, ter uitsluiting van om het even welke andere vergoeding (vb. vergoeding van indirecte schade). Iedere verantwoordelijkheid wegens ongevallen aan personen en/of beschadiging van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, alsook iedere vraag tot schadevergoeding met professioneel karakter, te wijten aan een vergissing in de levering, een gebrek of een gemis aan overeenstemming van geleverde koopwaren kan maximaal aanleiding geven tot een betaling van een billijke schadevergoeding hoogstens gelijk aan de factuurwaarde van de geleverde goederen, dan wel tot het terugnemen van de geleverde koopwaren tegen koopprijs ofwel deze vervangen.

8. Garantie
Xtraflex garandeert geen bepaalde levensduur van de geleverde goederen.

9. Terugzending
De goederen mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden teruggezonden. Indien een retourzending plaatsvindt, waarmee wij ons niet akkoord hebben verklaard, en wij toch tot de in ontvangstname overgaan, geschiedt dit steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis. De ontvangstname en het opslagen van de goederen zal gebeuren voor rekening van de koper en op zijn risico.

10. Vervoer
Leveringen geschieden af magazijn behoudens schriftelijk door ons anders bepaald. In geen geval waarborgen wij de vervoermiddelen, waarmede we ons slechts gelasten ten titel van tegemoetkoming voor de koper en zonder enige verantwoordelijkheid van onze zijde. Zelfs bij franco levering zijn risico en gevaar voor rekening van de koper.

11. Eigendomsoverdracht
De goederen blijven, bij afwijking van artikel 1583 van het B.W., onze eigendom totdat deze geheel zijn betaald, met inbegrip van rente, kosten en schadevergoeding. De koper zal, zo lang geen algehele betaling van de geleverde goederen heeft plaatsgevonden, de goederen niet mogen ontvreemden, belenen, verpanden noch verhuren of uitlenen. Zolang de betaling niet is gebeurd, verbindt de koper er zich toe deze goederen en machines ten gunste van de verkoper tegen alle risico’s te verzekeren.

12. Verzendingskosten
Voor de verzending van de goederen wordt een bedrag in rekening gebracht dat overeenstemt met de tarieven van de door Xtraflex NV gebruikte vrachtvervoerders. Express-, volumineuze-, of speciale zendingen worden afzonderlijk aangerekend.

13. Wanprestatie
Bij volledige of gedeeltelijke annulatie van een bestelling door de koper, of nog, in geval van weigering van afname, zijn wij gerechtigd in een forfaitaire schadevergoeding van 25% op het bedrag van bestelling, ongeacht het recht hogere schade aan te tonen.

14. Uitstel van levering
Wij behouden ons het recht voor, alvorens tot levering over te gaan, bank- of hypothecaire zekerheid te bekomen voor nakomen van de betalingsverplichtingen van de koper, ongeacht de leveringstermijn of de betalingsvoorwaarden welke werden overeengekomen.

15. Ongeldigheid van inkoopvoorwaarden
De algemene inkoopvoorwaarden van de afnemer gelden maar zover wij daarmee schriftelijk onze instemming betuigd hebben. Dit houdt tevens de annulatie in van alle hiermee strijdige of aanvullende bepalingen die de koper eventueel op zijn bestelformulier of andere stukken zou vermelden. Het aanvaarden van bestelformulieren of het zenden van een orderbevestiging doen aan deze regel geen afbreuk.

16. Webverkopen
16.1. Voor de webverkopen via de webshop op www.traxracing.com gelden onderstaande specifieke voorwaarden in de mate en voor zover deze afwijken van de overige algemene verkoopvoorwaarden van Xtraflex NV.
16.2. De bestelling van de klant via de webshop leidt slechts tot een overeenkomst vanaf het ogenblik van de integrale betaling door de klant op de door Xtraflex NV aangegeven betaalwijze. - Xtraflex NV verwijst voor de toepasselijke wettelijke consumentenwaarborgen naar http://economie.fgov.be/nl/consument/Handelspraktijken/Ventes_distance/
16.3. De prijzen op de webshop www.traxracing.com zijn inclusief btw voor particulieren.
16.4. De levering door Xtraflex NV gebeurt ofwel door de overhandiging van de bestelde producten in de magazijnen van Xtraflex NV (ophaling door de klant) ofwel door verzending van de bestelde producten op het door de klant opgegeven leveradres.
- In het geval van verzending aan de klant in België, zal de klant, een bedrag van € 10 uit hoofde van verzendingskosten aan Xtraflex NV verschuldigd zijn indien het bedrag van de via webverkoop aangekochte producten en diensten lager is dan €100. In het geval dit bedrag van de via webverkoop aangekochte producten en diensten hoger is of gelijk aan €100 zal de klant geen extra verzendingskosten aan Xtraflex NV verschuldigd zijn.
- In het geval van verzending aan de klant naar het buitenland, zal de klant een bedrag voor de vezendingskosten aan Xtraflex NV verschuldigd zijn. Dit bedrag zal op maat berekend worden en tijdig worden meegedeeld aan de klant.
- De levertermijn van 30 dagen (in het geval van beschikbaarheid van de bestelde producten) neemt een aanvang vanaf de ontvangst door Xtraflex NV van de door de klant gedane betaling.

17. Herroepingstermijn bij internetbestellingen
- Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van 14 kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Er kunnen aan de consument, voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht, slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden. Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in voor de goederen en diensten, te rekenen van de dag na de levering aan de consument. Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, kan de consument het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten:
1. betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is vóór het einde van bovenstaande herroepingstermijn;
2. betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of verouderen.

18. Authentieke tekst
Indien de Nederlandse tekst afwijkt van vertalingen van deze voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst boven de vertalingen.

19. Bevoegdheidsclausule
Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de vzw B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de vzw Belgische Arbitrage Instelling, Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax 050/31.37.34). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

20. Slotbepalingen
Indien één van de bepalingen van deze voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht en wordt de nietige of ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling die het nauwst aansluit bij de nietige of ongeldige bepaling.

Mijn account

Wachtwoord vergeten

Registreer

Mijn winkelmandje

Winkelmandje is leeg

Onze shop

Adres
Joseph Van Instraat 7
2500 Lier
België
+32 (0)3/680.11.90

Openingsuren
Enkel via afspraak.
Bel 03/680.11.90

Om www.traxracing.com goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent. Accepteren